Integritetspolicy

RENSKUTAN AB/TOTTBACKENS INTEGRITETSPOLICY

1. ALLMÄNT

1.1 Renskutan AB/Tottbacken respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2 För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer upplevelser från oss.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

2.1 Renskutan/Tottbacken är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

2.2 Vi har utsett ett dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är booking@aretravel.se

3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på Renskutan/Tottbacken använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

– Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata båda parters rättsliga intressen,

– Marknadsföring, inklusive kundanpassade erbjudanden,

– Metod- och affärsutveckling.

I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Syfte: Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata båda parters rättsliga intressen vid en eventuell tvist

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter;
Order- och betalningsuppgifter;
Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa och allergier kan i vissa fall behöva samlas in.

Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster samt tillhandahålla kundservice till dig som användare. Om det skulle uppstå en tvist, t.ex. om betalning, har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Om det skulle uppstå en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Uppgifter som enligt lag måste lämnas till myndigheter har vi rätt att samla in genom rättslig förpliktelse. 

Lagringstid: Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 36 månader från det att avtalet upphörde. Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid en eventuell tvist om betalning.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 9 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

Syfte: Marknadsföring, inklusive kundanpassade direkterbjudanden.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter;

Surfbeteende och besökshistorik;

Order- och betalningsuppgifter;

Demografiska uppgifter.

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring och marknadssegmentering. Med marknadssegmentering menar vi att vi kategoriserar vår kundbas utifrån demografiska urvalskriterier såsom ålder, kön, civilstånd eller bostadsort i syfte att skicka direktreklam och information som inte är kundanpassad om erbjudanden, tjänster, nyheter och tävlingar till dig.

Laglig grundIntresseavvägning (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda).

Samtycke (för marknadsföring av tredje parts produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system).

LagringstidFör dig som är kund hos oss: Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet och upp till 36 månader efter avslutat avtalsförhållande. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknads-föring under den tiden.

För dig som ännu inte är kund hos oss: Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 36 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som framgår under rubriken ”För dig som är kund hos oss”.

Om du önskar ta del av kundanpassade erbjudanden och information om nyheter och tävlingar speciellt riktade till dig, t.ex. erbjudanden om särskilt förmånliga tjänstepaket, behöver vi få ditt samtycke. Vi kommer då analysera exempelvis under vilka månader om året du använder våra olika tjänster samt med vilken frekvens du väljer att använda tjänsterna. Vi kommer också att analysera ditt surfbeteende på vår hemsida samt din köp- och transaktionshistorik av våra produkter och/eller tjänster, men också ditt namn, ålder, kön, civilstatus och adress för att kunna erbjuda dig relevant information.

Samtycke

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig. Se avsnitt 9 för att få mer information om dina rättigheter

Syfte: Metod- och affärsutveckling

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter;
Köpmönster;
Order- och betalningsuppgifter;
Demografiska uppgifter;
Surfbeteende och besökshistorik.

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål. Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar eller anpassa vår hemsida och/eller app efter dina och andra kunders önskemål. Vi vill dock vara tydliga med att vi alltid försöker att i möjligaste mån anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Lagringstid:
Vi sparar och använder dina personuppgifter för detta ändamål under avtalsförhållandet samt upp till 36 månader därefter.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer användningen att upphöra eller uppgifterna anonymiseras. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

4. VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 De personuppgifter vi använder om dig har du lämnat till oss. Du lämnar uppgifter såsom kontaktuppgifter och i vissa fall demografiska eller hälsouppgifter vid bokning och vid användande av våra tjänster. Vi inhämtar inga uppgifter från andra källor.

4.2 För att vi ska kunna ingå avtal och erbjuda dig våra upplevelser kan det i vissa fall krävas att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Dessa är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla praktiska och legala krav. Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att vi ska kunna erbjuda dig våra upplevelser kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster.

5. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Vi använder oss inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 Vi sparar endast dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

6.2 Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att säkerställa båda parters rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

7. VEM HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1 Dina personuppgifter kommer endast att hanteras inom Renskutan/Tottbacken, av Renskutan/Tottbackens franchisetagare, våra IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstolsförfaranden eller andra legala processer.

7.2 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8. VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

8.1 Vi strävar efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.

8.2 Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES. Du finner dessa här.

8.3 Vid överföringar till mottagare i USA som omfattas av Privacy Shield använder vi oss av denna grund för överföring av dina personuppgifter. Du finner dessa här.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1  Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1 Renskutan/Tottbacken ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2  Renskutan/Tottbacken är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med ytterligare två månader. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2  Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1 Du har rätt att av Renskutan/Tottbacken begära:

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b)  Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

(i) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,

(ii) vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,

(iii) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har legala skäl att fortsätta användningen,

(iv) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,

(v) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna, eller

(vi) du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter.  Du har rätt att begära begränsning när:

(i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,

(ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

(iii) vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller

(iv) du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

9.2.2 Vi på Renskutan/Tottbacken kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3 Din rätt att invända mot användning

9.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har legala skäl till att fortsätta användningen.

9.3.2 Om du inte vill att Renskutan/Tottbacken använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

9.4 Din rätt att återkalla samtycke

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

9.5 Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det

innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in vid bokning.

9.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Renskutan/Tottbacken har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

11. COOKIES

Vi på Renskutan/Tottbacken använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webb- och apptjänster.

12. FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Renskutan/Tottbacken har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

13. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på Renskutan/Tottbacken om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Renskutan AB/Tottbacken org. nr 566636-7230

Tottbacken 10, 83751 Åre

Epost: booking@aretravel.se

Webbplats: www.tottbacken.se